Regulamin IV edycji konkursu 2017Regulamin IV edycji konkursu "Dogoń marzenia w butach Elante"

I. ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest www.elante.pl 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

§2

Konkurs na najciekawszy projekt damskich butów tanecznych zaprojektowanych za pomocą szkicu buta.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca konto na portalu społecznościowym Facebook.

§4

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV.   ZASADY KONKURSU

§5

Zgłoszenie chęci udziału powinno być wysłane na adres e-mailowy konkurs@elante.pl
Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać treść:
- Biorę udział w konkursie „Dogoń marzenia w butach Elante”
Potwierdzeniem zgłoszenia będzie e-mail zwrotny z załączonym szkicem buta, na którym Uczestnik Konkursu za pomocą dowolnych środków artystycznych
(kredki, farby, pastele, wyklejenie, itp.) zaprojektuje własny model.


Gotowy projekt należy odesłać w postaci obrazu w formacie JPEG (zdjęcie lub skan projektu)
na adres e-mail konkurs@elante.pl
Projekt nie może być zdjęciem, kopią istniejącego modelu.
Każdy użytkownik może zgłosić tylko 1 projekt.

§6

Zgłoszenie e-mailowe powinno również zawierać:

  1. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu
  2. Nazwę profilu na Facebook
  3. Akceptację niniejszego regulaminu.

§7

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze głosowania Internautów za pośrednictwem sondy na oficjalnym, facebookowym profilu
 Elante Buty Taneczne ( https://pl-pl.facebook.com/elante.buty.taneczne/ )
Autor projektu, który dostanie najwięcej głosów, wygrywa nagrodę.

§8

W przypadku, kiedy więcej niż dwa projekty zdobędą taką samą liczbę głosów, zwycięzcę konkursu wyłoni Jury złożone z dwóch przedstawicieli  firmy Elante.

§9

Zgłoszenia można przesyłać od 22.11.2017 do 31.12.2017. O zakwalifikowaniu projektu do konkursu decydować będzie poprawność i data przesłania zgłoszenia na adres konkurs@elante.pl

§10

Uczestnik konkursu oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego projektu oraz opublikowanie jego imienia, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronach internetowych www.elante.pl, oraz portalach społecznościowych: Facebook, Instagram a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności rozpowszechniania opisu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie. Laureat konkursu, w przypadku zwycięstwa wyraża zgodę, na nieodpłatne korzystanie z autorskiego projektu Laureata w celu regularnej produkcji oraz sprzedaży przez firmę Elante Elżbieta Skoneczna. Laureat konkursu wyraża zgodę na ewentualne, niezbędne zmiany podczas realizacji projektu.

V. OCENA I NAGRODY

§11

Najciekawszy projekt butów wybiorą internauci spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac. Wszystkie projekty nadesłane w wyznaczonym terminie konkursu zostaną zamieszczone na stronie https://pl-pl.facebook.com/elante.buty.taneczne/ w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zamknięcia terminu nadsyłania projektów.

§12

Głosowanie na najlepszy projekt butów tanecznych zostanie przeprowadzone w terminie od 02.01.2018 r. do 16.01.2018, godz. 23:59. Każdy głosujący będzie mógł oddać jeden głos na dowolnie wybrany projekt.

§13

Nagrodą w konkursie jest realizacja projektu, który uzyskał najwięcej głosów. Nagrodę otrzymuje Autor projektu. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

§14

Nagroda – gotowa para butów przygotowana według projektu zwycięzcy zostanie przesłana na podany przez laureata w mailu adres pocztowy. Koszty przesyłki nagrody do Laureata pokrywa firma Elante.

§15

W przypadku, kiedy zapadnie decyzja o wyborze laureata przez Jury, decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe

§17

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Organizatora i www.elante.pl najpóźniej 2 tyg. po jego zakończeniu, tj. do 30.01.2018 r.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.elante.pl

§19

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

§20

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

§22

Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Elante Elżbieta Skoneczna w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.elante.pl. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

§23

Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: konkurs@elante.pl Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl